Planets


รอยพระพุทธบาท

ประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาท

มีต่อ...ฉลองพระพุทธรูป

งานฉลองพระพุทธรูป พระบาทเขามะขาม

มีต่อ...วัตถุประสงค์การจัดปริวาสกรรม

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ ธรรมให้แพร่หลายมากขึ้น    เพื่อรักษา ไว้ซึ่งพระธรรมวินัยและดำรงกิจวัตรให้ครบสมบูรณ์     เพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ชำระศีลให้บริสุทธิ์ เพื่อเสริมสร้างภาพพจน์พระสงฆ์ไทย    ให้เป็นที่เสื่อมใสศรัทธาเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมชาวพุทธได้ทำบุญตักบาตรกับพระ สงฆ์หมู่ใหญ่ เพื่อปลูกจิตสำนึกของตนเองให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอน ในพุทธศาสนา

พระบาทเขาวัดมะขาม


พระพุทธรูป และศาลาเอนกประสงค์

     พระพุทธบารมีศรีสุวรรณ องค์ใหญ่ สร้างเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าปากทางขึ้นพระบาทเขามะขาม และมีศาลาเอนกประสงค์ตั้งอยู่ด้านข้าง...

มีต่อ...
การประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม อยู่ปริวาสกรรม

     พระบาทเขามะขาม จัดงานปริวาสกรรม มา ๒๐ กว่าปี ๆ ละ ๒ ครั้ง แต่ละครั้งมีพระภิกษุมาร่วมประพฤติปฏิบัติกัน ๒๐๐-๓๐๐ รูป โดยประมาณ

มีต่อ...กำหนดวันจัดงานปริวาสกรรม พระบาทเขามะขาม

กำหนดวันจัดงานปริวาสกรรม ทั่วประเทศ


วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐   |   เว็บมาสเตอร์