Planets

ศาสนสถาน และกิจวัตรพระภิกษุ-สามเณร วัดมะขาม


กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

จัดให้มีกิจกรรมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดความสามัคคี และเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน ก่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมอันดี

วันมาฆบูชา ตรงกับ
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

วันวิสาขบูชา ตรงกับ
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

มีต่อ...อุโบสถวัดมะขาม

อุโบสถหลังใหม่ สร้างเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕


กุฎีท่านพ่อใย

หรือ กุฎีธรรมชื่นชม สร้างถวายท่านพ่อใย

วิหารท่านพ่อใย

ปัจจุบัน เป็นที่เก็บสังขารหลวงพ่อใย


ศาลาการเปรียญ

ศาลาหลังใหญ่ ใช้ในงานพิธีต่างๆ อยู่ติดกับหนองตะพองกิจการของคณะสงฆ์

วัดมะขามได้ให้การศึกษาแก่พระภิกษุที่อุปสมบทเข้ามาทุกๆปี และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน


วัดในจังหวัดจันทบุรี

รายชื่อพระสังฆาธิการ

ทำวัตร สวดมนต์
ทำวัตร สวดมนต์เป็นประจำทุกวัน เช้า ๐๔.๐๐ น.
เย็น ๑๖.๐๐ น.

ฟังพระปาฏิโมกข์
จัดให้มีการฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน เพื่อชำระศีลและรักษาไว้ซึ่งพระวินัย


วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐   |   เว็บมาสเตอร์