Planets

อดีตเจ้าอาวาสวัดมะขามองค์แรก


พระมิตร ธมฺมโชติ

ประวัติของท่านตามหลักฐานที่ปรากฏพอสังเขปมีดังนี้ พระมิตร ธมฺมโชติ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ของวัดมะขาม ชาตะเมื่อ พ.ศ. 2369 อุปสมบทที่ วัดท่าหลวงล่าง เมื่ออายุได้ 33 ปี โดยมี พระโทก เป็นอุปัชฌาย์ ได้ศึกษา อยู่ที่ วัดท่าหลวงล่าง 13 พรรษา จึงได้มาสร้าง วัดมะขาม นอกจากกุฏิและพระอุโบสถแล้ว ยังได้จ้าง ช่างจีนแกะสลักหินอ่อน เป็นรอยพระพุทธบาท นำไปประดิษฐานไว้ ณ ยอดเขามะขามอีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน ยังคงสถิตอยู่บนยอดเขามะขาม ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อ พ.ศ. 2454 รวม อยู่ ในสมณะเพศได้ 53 พรรษา รวม อายุได้ 85 ปี


วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐   |   เว็บมาสเตอร์