Planets

เจ้าอาวาสวัดมะขาม


พระปลัดเดือน คุณวโร

๑. ชื่อ
พระปลัดเดือน คุณวโร
อายุ 54 พรรษา 25
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
วัดมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑. เจ้าอาวาสวัดมะขาม

๒. สถานะเดิม
ชื่อ - เกิด วันที่ -
บิดาชื่อ - มารดาชื่อ -
บ้านเลขที่ -

๓. อุปสมบท
เมื่อวัน -
ณ -
พระอุปัชฌาย์ -
พระกรรมวาจาจารย์ -
พระอนุสาวนาจารย์ -

๔. วิทยฐานะ
พ.ศ. - สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมปีที่ ๖ โรงเรียน -
พ.ศ. - สอบได้นักธรรมชั้น ตรี วัดมะขาม สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. - สอบได้นักธรรมชั้น โท วัดมะขาม สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. - สอบได้นักธรรมชั้น เอก วัดมะขาม สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. - ได้รับตำแหน่งพระปลัด

๕. งานปกครอง
พ.ศ. - ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมะขาม


วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐   |   เว็บมาสเตอร์