Planets

อดีตเจ้าอาวาสวัดมะขาม , อดีตเจ้าคณะตำบลมะขามเขต ๑


พระครูสุนทรธรรมุเทศ (พีระ มุนิจโร)

๑. ชื่อ
พระครูสุนทรธรรมุเทศ ฉายา มุนิจโร
อายุ ๗๔ พรรษา ๔๖
วิทยฐานะ น.ธ.เอก (๒๕๔๘)
วัดมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

๒. สถานะเดิม
ชื่อ พีระ นามสกุล คุณาวุฒิ เกิด วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
บิดาชื่อ นายวิมล คุณาวุฒิ มารดาชื่อ นางอุไร คุณาวุฒิ
บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓. อุปสมบท
เมื่อวัน ๓ ฯ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
ณ วัดกุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
พระอุปัชฌาย์ - พระครูพิบูลสังฆกิจ วัดกุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ - พระครูวัชรินทร์ พุทฺธสโร วัดกุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ -

๔. วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๐๒ สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนมาเรียลัย ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๐๘ สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ ๖ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ
พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวะ (ม.๘) โรงเรียนช่างกลสยาม กรุงเทพ ฯ
พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้นักธรรมชั้น ตรี วัดมะขาม สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้นักธรรมชั้น เอก วัดมะขาม สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับตำแหน่งพระครูสุนทรธรรมุเทศ

๕. งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมะขาม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการแต่ตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลมะขามเขต ๑
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการแต่ตั้งเป็นพระกรรมวาจานุสาวนาจารย์

พระภิกษุสามเณรภายในวัด
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๓๒ รูป สามเณร - รูป
พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๓๐ รูป สามเณร - รูป
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๓๓ รูป สามเณร - รูป
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๓๑ รูป สามเณร - รูป
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๓๙ รูป สามเณร ๑ รูป

พระภิกษุสามเณรภายในเขตปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๙๕ รูป สามเณร ๒๒ รูป
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๐๑ รูป สามเณร ๔๒ รูป
- มีการทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ตลอดปี
- มีการทำอุโบสถสังฆกรรม (สวดปาฏิโมกข์) ทุกกึ่งเดือน ตลอดปี
- มีพระสวดปาฏิโมกข์ได้จำนวน ๑ รูป
- มีระเบียบการปกครองวัดเป็นไปตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม
- มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
- มีกติกาของวัดตามที่ได้แนบมาท้ายประวัตินี้

๖. งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นกรรมการกำกับห้องสอบประโยคธรรม ชั้น นวกภูมิ
ประจำอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกรรมการกำกับห้องสอบธรรมสนามหลวง ประจำอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ภาค ๑๓
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกรรมการกำกับห้องสอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดจันทบุรี

การศึกษาภายในวัด
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีนักเรียนแผนกธรรมดังนี้
น.ธ.ตรี สมัครสอบ ๑๒ รูป สอบได้ ๑๑ รูป สอบตก ๑ รูป
น.ธ.โท สมัครสอบ ๒ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก - รูป
น.ธ.เอก สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
รวมสมัครสอบ ๑๕ รูป รวมสอบได้ ๑๔ รูปรวมสอบตก ๑ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๔ มีนักเรียนแผนกธรรมดังนี้
น.ธ.ตรี สมัครสอบ ๑๔ รูป สอบได้ ๘ รูป สอบตก ๖ รูป
น.ธ.โท สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
น.ธ.เอก สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
รวมสมัครสอบ ๑๖ รูป รวมสอบได้ ๑๐ รูป รวมสอบตก ๖ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๕ มีนักเรียนแผนกธรรมดังนี้
น.ธ.ตรี สมัครสอบ ๑๐ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑๐ รูป
น.ธ.โท สมัครสอบ ๖ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๒ รูป
น.ธ.เอก สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
รวมสมัครสอบ ๑๗ รูป รวมสอบได้ ๕ รูป รวมสอบตก ๑๒ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๖ มีนักเรียนแผนกธรรมดังนี้
น.ธ.ตรี สมัครสอบ ๔ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๓ รูป
น.ธ.โท สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป
น.ธ.เอก สมัครสอบ ๒ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑ รูป
รวมสมัครสอบ ๗ รูป รวมสอบได้ ๒ รูป รวมสอบตก ๕ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๗ มีนักเรียนแผนกธรรมดังนี้
น.ธ.ตรี สมัครสอบ ๑๖ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑๖ รูป
น.ธ.โท สมัครสอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
น.ธ.เอก สมัครสอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
รวมสมัครสอบ ๑๖ รูป รวมสอบได้ - รูป รวมสอบตก ๑๖ รูป

งานการศึกษาในเขตปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีนักเรียนแผนกธรรมดังนี้
น.ธ.ตรี สมัครสอบ ๕๕ รูป สอบได้ ๓๐ รูป สอบตก ๒๕ รูป
น.ธ.โท สมัครสอบ ๘ รูป สอบได้ ๕ รูป สอบตก ๓ รูป
น.ธ.เอก สมัครสอบ ๑๔ รูป สอบได้ ๗ รูป สอบตก ๗ รูป
รวมสมัครสอบ ๗๗ รูป รวมสอบได้ ๔๒ รูป รวมสอบตก ๓๕ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๗ มีนักเรียนแผนกธรรมดังนี้
น.ธ.ตรี สมัครสอบ ๔๕ รูป สอบได้ ๙ รูป สอบตก ๓๖ รูป
น.ธ.โท สมัครสอบ ๑๘ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑๘ รูป
น.ธ.เอก สมัครสอบ ๔ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๔ รูป
รวมสมัครสอบ ๖๗ รูป รวมสอบได้ ๙ รูป รวมสอบตก ๕๘ รูป

๗. การศึกษาสงเคราะห์
- จัดถวายหนังสือสมุดปากกา จัดยานพาหนะ รับ-ส่ง ไปสนามสอบ ให้การอุปถัมภ์ถวายภัตตาหารเพล และนิตยภัตแก่ครูสอนพระปริยัติธรรมเป็นประจำทุกปี
- ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี และสนใจที่จะศึกษาต่อในสำนักอื่น ๆ ที่มีครูสอนให้ความรู้สูง ๆ ยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะแผนกบาลี
- ได้จัดส่งพระภิกษุ เข้าสอนวิชาธรรมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลมะขาม และโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ชั้น ประถม และมัธยมปีที่ ๓-๖ เป็นประจำทุกปี
- ได้เปิดโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ภายในวัดมะขาม โดยเปิดให้ผู้สนใจ ทั้งพระภิกษุ และฆราวาส เข้าเรียนฟรี มีผู้สนใจเข้าเรียนจบไปแล้วหลายรุ่น

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน
ได้บริจาคเงินเพื่ออุปถัมภ์การสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ปีละ ๑,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน
ได้บริจาคเงินสมทบทุนทอดผ้าป่าเพื่ออุปถัมภ์การฝึกซ้อมอบรมบาลี ก่อนสอบ ณ วัดสุทธิวารี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ปีละ ๑,๐๐๐ บาท

งานตั้งทุนการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑
ได้ดำเนินการเพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา วัดมะขาม ชื่อบัญชี ทุนช่วยเหลือเด็กยากจน (พระครูสวัสดิ์) เป็นประจำทุกปี ฝากไว้ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี บัญชีหมายเลข ๒๐๔-๒-๑๖๔๙๔-๑
พ.ศ. ๒๕๔๑
ได้ดำเนินการจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา วัดมะขาม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ฝากไว้ธนาคารกรุงเทพ สาขามะขาม บัญชีหมายเลข ๕๐๙-๐-๑๔๒๒๖-๕ และได้เพิ่มทุนทุกปี

งานมอบทุนการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท(สามพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๔ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ๒ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ๑ ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๘. งานเผยแผ่
- เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะขาม เขต ๑ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
- มีการแสดงพระธรรมเทศนา ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ในวัน สำคัญของชาติ ศาสนา เป็นประจำ
- มีการทำพิธีทางพระพุทธศาสนาใน วันมาฆบูชาเป็นประจำทุกปี มีผู้มาร่วมเป็นพระภิกษุ ๒๒ รูป ประชาชนประมาณ ๗๐๐ คน
- มีการทำพิธีทางพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี มีผู้มาร่วมเป็นพระภิกษุ ๓๕ รูป ประชาชนประมาณ ๑,๐๐๐ คน
- มีการทำพิธีทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาเป็นประจำทุกปี มีผู้มาร่วมเป็นพระภิกษุ ๔๐ รูป ประชาชนประมาณ ๑,๕๐๐ คน
- มีการจัดปริวาสกรรมปีละ ๒ ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัย และเป็นการอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ มีพระสงฆ์มาขออยู่ปริวาสกรรมครั้งละ ๒๐๐-๓๐๐ รูป และอุบาสกอุบาสิกา ประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ คน
- เป็นประธานที่ปรึกษาของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ประจำวัดมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
- มีผู้เข้าร่วมรักษาอุโบสถศีลฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ทุก ๆ วันธัมมัสสวนะ จำนวน ๔๐๐-๕๐๐ คน
- มีการจัดตั้งหน่วยอบรมศีลธรรม ประจำหมู่บ้าน และแนะนำอุบาสกอุบาสิกา ให้ฝึกปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ในวันที่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมเป็นประจำทุกปี
- มีการอบรมพระภิกษุ-สามเณร ทุกวันพระหลังจากทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น เพื่อให้ทราบถึงข้อวัตรปฏิบัติในเสขิยวัตร และให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตามพระธรรมวินัย มีการอบรมศีลธรรม จริยธรรม แก่พุทธศาสนิกชน ที่มาทำบุญตักบาตรที่วัด ทุกวันพระ ให้ละชั่วกลัวบาปประพฤติดี ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ตามหลักของศีลธรรมและให้ความร่วมมือกับทางคณะสงฆ์ เกี่ยวกับการเผยแผ่ คืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ อบรมและที่พักสำหรับพระธรรมทูต ที่ไปอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนทุกครั้ง เช่น ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงวันเวลา ที่พระธรรมทูตจะมาบรรยายธรรมพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ให้พัก และให้ความร่วมมือกับทางราชการ ที่มาขอใช้สถานที่ ในการประชุมสัมมนา ได้ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ทุกประการ และให้ความร่วมมือด้วยดีทุกครั้ง

๙. งานสาธารณูปการ
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างหอระฆังพร้อมระฆัง พระบาทเขามะขาม เป็นหอสูง ทรงโดม ก่ออิฐถือปูน เสาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่างเป็นแท้งบรรจุน้ำ ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม พระบาทเขามะขาม ลักษณะทรงไทยประยุกต์ หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนเล็ก เสาไม้สักกรม พื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูไม้ปาเก้ ขนาดความกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ดำเนินการก่อสร้าง มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระบาทเขามะขาม ลักษณะทรงไทยหลังคาจตุรมุขลดสอง มุงด้วยกระเบื้องเซรามิก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นปูหินแกรนิต ขนาดความกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ดำเนินก่อสร้างวิหารท่านพ่อใย (พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต) ลักษณะ ทรงไทยจตุรมุข หลังคาลดสามชั้น มุงด้วยกระเบื้อง เซรามิกเกล็ดปลา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นปูด้วยหินแกรนิต ผนังกั้นด้วยกระจกทั้งหลัง ขนาดความกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ดำเนินก่อสร้างศาลาพักผ่อนริมท่าน้ำ ภายในบริเวณวัดมะขาม อำเภอมะขาม ลักษณะทรงไทยประยุกต์ หลังคาจตุรมุขมุงด้วยกระเบื้องลอนเล็ก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นหินขัด ขนาดความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร พร้อมบันไดลงท่าน้ำ และเขื่อนกั้นดินพังริมน้ำ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ดำเนินการเทพื้นถนนพร้อมท่อระบายน้ำภายในบริเวณวัด เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตรประยุกต์ เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก เครื่องบนเป็นโครงเหล็ก หลังคามุงด้วยกระเบื้องลูกฟูกลอนคู่ พื้นหินขัด ขนาดความกว้าง ๒๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ดำเนินการก่อสร้าง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ผนังกั้นด้วยกระจก พื้นปูด้วยกระเบื้องคัมพานา ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พร้อมคอมพิวเตอร์ ๑๓ เครื่อง
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ดำเนินการ ก่อสร้างกุฎีสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ทั้งหลัง หลังคาทรงปั้นหยา มุงด้วยกระเบื้องว่าว เครื่องบนเป็นไม้เนื้อแข็ง เสาคอนกรีตครึ่งไม้ ยกพื้นสูง จำนวน ห้าห้อง ขนาดความกว้าง ๑๒.๗๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขา จำนวน ๑๐ ห้อง ลักษณะทรงไทยประยุกต์ ก่ออิฐถือปูน เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงด้วยกระเบื้องลูกฟูกลอนคู่ พื้นและผนังปูด้วยกระเบื้องคัมพานา ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๒๐ เมตร
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเข้าวัด ลักษณะทรงเรือนแก้วเสาเทด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซุ้มประดับด้วยลายปูนปั้น ขนาดความกว้าง ๖ เมตร สูง ๑๐ เมตร

งานบูรณปฏิสังขรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ทำพื้นใหม่ทั้งหลังด้วยไม้มะค่า ขัดมัน ขนาดความกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ฌาปนสถาน (เมรุ) ทรงไทยประยุกต์ ขนาดความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ด้วยการทาสีใหม่ทั้งหลัง
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องพักอาคันตุกะ และห้องพักพระสงฆ์ จำนวน ๒ ห้อง ปรับเปลี่ยนหน้าต่างเป็นกระจก ทำฝ้าเพดาน ขัดพื้น ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ทาสีใหม่

๑๐. งานสาธารณสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนสร้าง ศาลาพักริมทาง เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา กับคณะสงฆ์ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการของคณะสงฆ์ภาค ๑๓ มีมติ ให้สร้างอำเภอละหนึ่งแห่ง
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านมะขาม (มะขามสาครราษฎร์) อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้บริจาคเงินเป็นค่าภัตตาหารแก่พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑล เป็นประจำทุกปี ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บริจาคเงินร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บริจาคเงินเป็นค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียน บ้านมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

๑๑. การพัฒนาวัด
- มีการมอบหมายให้พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดให้ความร่วมมือดูแลเก็บกวาดเช็ดถูเสนาสนะ และบริเวณวัดให้สะอาดทุก ๆ วัน โดยเฉพาะวันโกน วันสำคัญของประเทศชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น
- ส่วนศาสนสมบัติของวัด ได้จัดมอบหมายให้พระภิกษุผู้สามารถ เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับ คณะกรรมการวัด และจัดทำเป็นบัญชีศาสนสมบัติที่สำคัญของวัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดูแลรักษา พระภิกษุสามเณรรูปใดอาพาธ และศิษย์วัดคนใดเจ็บไข้ ก็จัดส่งรักษา หรือจัดส่งโรงพยาบาล พร้อมออกค่ารักษาพยาบาลให้ ทุกๆ ครั้งไป

๑๒. งานในหน้าที่


วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐   |   เว็บมาสเตอร์