Planets

พระบาทเขามะขาม


พระพุทธบารมีศรีสุวรรณ และ ศาลาเอนกประสงค์

     พระบาทเขามะขาม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา มาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะการอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุ นับว่าเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ภิกษุสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นเหนือ อีสาน กลาง ใต้ หรือภาคไหน ๆ
     ใน ปีหนึ่ง ๆ พระบาทเขามะขาม ต้องจัดเตรียมต้อนรับพระอาคันตุกะเป็นร้อย ๆ รูป อุบาสกอุบาสิกาอีกจำนวนหนึ่ง เป็นประจำทุกปี อาคารสถานที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข อย่างพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกตามควร แต่คงไว้ซึ่งธรรมชาติของป่าเขาอันร่มรื่น เป็นสัปปายะที่เหมาะแก่การแสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้า สำหรับผู้คน
     ชาวบ้านอำเภอมะขาม และใกล้เคียง ยังขาดพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อันเป็นพระประจำบ้านพระประจำเมือง สำหรับการเคารพบูชา การปกป้องรักษา และการอำนวยให้สัมมาชีพต่างๆมีความเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่อและศรัทธา ทั้งที่ มีสถานที่เหมาะสม เนื่องจากมีรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่บนยอดเขามาเป็นเวลานับร้อยปี อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะสืบไป สิ่งที่กล่าวมานี้ คือเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปรางค์มารวิชัย หน้าตักกว้าง ๕.๖๐ เมตร สูง ๘.๐๐ เมตร


วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐   |   เว็บมาสเตอร์