มูลนิธิสวัสดิ์ธรรมพินิต วัดมะขาม  จังหวัดจันทบุรี

กล่องข้อความ: พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ท่านพ่อใย)
ถ่ายเมื่อ  ๒๕๒๙

มูลนิธิสวัสดิ์ธรรมพินิต วัดมะขาม ตั้งขึ้น โดย

พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ท่านพ่อใย)   เป็นองค์อุปถัมภ์ 

เมื่อวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๖

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล    ทะเบียนเลขที่ ๑๙๖๔

ปี ๒๕๓๐  เป็นสมาชิกตลอดชีพของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย   

ปี ๒๕๓๖   เป็นสมาชิกตลอดชีพของสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย

ใช้เงินทุนจัดตั้งครั้งแรก  จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท           (สามแสนบาทถ้วน)

ปัจจุบันมีเงินทุนดำเนินการ  ประมาณ ๓ ล้านบาท

                   

วัดมะขาม  หมู่  ๑ ต.มะขาม  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี

                   โทรศัพท์ 039-389030

อีเมล: Titariyo09@Gmail.com

กล่องข้อความ: คณะกรรมการมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  มีดังนี้

1. ปฏิสังขรณ์สิ่งชำรุดทรุดโทรมต่าง ๆหรือสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งโบสถ์ วิหาร

     การเปรียญ   กุฏิ และอื่นๆ ภายในวัดมะขาม

2. จัดภัตตาหารสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาจำเป็น

3. ช่วยเหลือด้านการศึกษาพระธรรมวินัยและรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ

     วัดมะขาม

4. จัดให้มีสถานฌาปนกิจของวัด เพื่อประชาชนทั่วไป

5. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

 

 

   สิบหกปีที่ท่านพ่อมรณภาพ           ศิษย์ขอกราบบูชาน้ำตาไหล

แม้ปีวันผันผ่านนานเท่าใด                ยังซึ้งในพระคุณอบอุ่นทรวง

ความเมตตาการุณย์ตราตรึงจิต        ที่ท่านมีต่อศิษย์นั้นใหญ่หลวง

คนกังวลเรื่องอะไรไหนทั้งปวง           ก็หมดห่วงผ่อนคลายหายทันที

แต่บัดนี้ยามไม่มีท่านพ่ออยู่               ศิษย์ขอสู้ครองชีวิตไม่คิดหนี

จะบากบั่นสรรค์สร้างทางที่ดี            ตามวิถีชาวพุทธพิสุทธิ์คุณ

สรวมอำนาจองค์พระศรีตรีรัตนะ       สรวมเดชะเทพรับสนับสนุน

ดลมวลศิษย์ร่วมใจใฝ่ทำบุญ             เพื่อค้ำจุนสังคมอุดมธรรม

                                                                สมเสริฐ  รัตนานนท์

กล่องข้อความ: นายขยัน นายหมั่น นายเพียร
กล่องข้อความ: ยินดีรับบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ

ติดต่อมูลนิธิฯ

กล่องข้อความ: ประวัติท่านพ่อใย
กล่องข้อความ: ภาพในอดีต
กล่องข้อความ: เรื่องเล่าวัตถุมงคล

พระเทพชัย  ฐิตาริโย  082-0652316 

กล่องข้อความ:     
         คณะกรรมการชุดที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖

     ๑. นายไพบูลย์ วิมลาพาณิชย์      ประธาน
     ๒. นายบรรจบ แต้มทอง          รองประธาน
     ๓. นายโมรา เทพวรสุข          เหรัญญิก           
     ๔. นายอดุลย์ คุณสุข             กรรมการ
     ๕. นายกิตติ ภิรมย์วงษ์           กรรมการ
     ๖. นายเกรียงศักดิ์ มนตรีวงษ์       กรรมการ
     ๗. นายอนุสรณ์ สุมทโรทัย        กรรมการ
     ๘. นายจเร ผดุงโภค              กรรมการ
     ๙. นายจวน เจริญการ             กรรมการ
     ๑๐. นายเชิดสกุล พลารักษ์         กรรมการ
     ๑๑. น.ส.อังคนา สุริโย            กรรมการ
     ๑๒. นายมนตรี ชัยฤกษ์           กรรมการ
     ๑๓. น.ส.สุนัย จันทประสพสุข     กรรมการ
     ๑๔. นส.วิยะดา ภูมิพัฒน์โยธิน     กรรมการ
     ๑๕. พระเทพชัย ฐิตาริโย         เลขานุการ